เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จัดทำเผยแพร่โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบข่ายวารสาร

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในด้านสังคมศาสตร์ กล่าวคือ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การตลาด การจัดการโลจิสติกส์ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเผยแพร่บทความในขอบข่ายข้างต้นตั้งแต่ฉบับปีที่ 1 เล่มที่ 1 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

  บทความวิชาการ

  บทความวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ อย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ ประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น double blinded